DEKLARACJA dostępności

Deklaracja dostępności FUNDACJA ZACZNIJ OD ZMIANY

FUNDACJA ZACZNIJ OD ZMIANY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OPENMASTERKI

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-12-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zarząd Fundacji “Zacznij od Zmiany”
 • E-mail: openmasterki@gmail.com
 • Telefon: 501 140 041

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.